Artikler, kronikker og høringssvar

Her på siden kan du finde nogle af de artikler, kronikker og høringssvar som DSKS har bidraget med.

Kronikker og artikler
Ny sundhedsstruktur Ugeskrift for Læger 5. juli 2024
Hvor er perspektiverne på kvalitet i de 21 sundhedsklynger Altinget den 22. juni 2021
Kvalitetsløft til sundhedsvæsenet Jyllands-Posten den 25. maj 2016
"Et sundhedsvæsen ramt af registreringspsykose" Dagens Medicin den 17. marts 2014
"Kvalitetsmodel med fejl og mangler" Dagens Medicin
Registrering er irriterende, fordi redskaberne ikke er på plads Dagens Medicin den 20. december 2011

Høringssvar

DSKS er en anerkendt og anvendt høringspart i kvalitetsdebatten i Sundhedsvæsenet.
Nedenfor kan du se vores høringssvar.

 

Høringssvar afgivet i 2019 Høringsmateriale

Høring over målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn 2019: Målepunkter for tilsyn, hvis formål er vurdere patientsikkerheden på et givent behandlingssted. Temaet for tilsyn i 2019 er diagnostik og behandling
Høringssvar

Styrelsen for Patientsikkerhed
Høringsbrev

Høringsmateriale:

Målepunkter for det parakliniske område

Målepunkter for lægevagtsordninger

Målepunkter for øre-næse-hals

Målepunkter for sundhedsplejen

Høring over målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn 2019: Målepunkter for tilsyn på sygehuse, asylcentre, samt i fængsler og arresthuse.
Høringssvar

Styrelsen for Patientsikkerhed
Høringsbrev

Høringsmateriale:

Målepunkter for tilsyn på sygehuse 2019
Målepunkter for tilsyn på asylcentre 2019
Målepunkter for tilsyn i fængsler og arresthuse 2019

Høringssvar afgivet i 2017 Høringsmateriale
Målepunkter for Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn 2018

Høringssvar

Styrelsen for Patientsikkerhed

Høringsbrev

Høringsliste

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Høringssvar

 Sundhedsstyrelsen

 Høringsbrev

 Høringsliste

 Høringsudkast

Bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser
Høringssvar
Sundheds- og Ældreministeriet
Høringsbrev

Høringsmateriale:

Høringsliste

Udkast til bekendtgørelse om kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostik

Høringssvar afgivet i 2016 Høringsmateriale
Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner
Høringssvar
Sundhedsstyrelsen
Høringsbrev

Høringsmateriale:

Høringsliste

Udkast til kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Medicinrådets faglige metoder og metode for Amgros omkostningsanalyse
Høringssvar
Danske Regioner
Høringsbrev

Høringsmateriale:

Metodehåndbog for nye lægemidler

Metodehåndbog terapiområder

Udkast til metodevejledning for omkostningsanalyse

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL – Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde

Høringssvar

Sundhedsstyrelsen

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsudkast

Anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Høringssvar

Sundhedsstyrelsen
Høringsbrev

Høringsliste

Høringsudkast

Høringssvar afgivet i 2015 Høringsmateriale
KOL – Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning

Høringssvar

Sundhedsstyrelsen
Høringsbrev

Høringsliste

Høringsudkast

 

Høringssvar afgivet i 2014 Høringsmateriale
National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi

Høringssvar

Sundhedsstyrelsen

Høringsbrev

Høringsliste

Høringsversion

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud arbejdet med at beskrive dele af akutområdet for at ”levere” indikatorer til Den Fælles Akutdatabase.

Høringssvar.

Den Fælles Akutdatabase.

Dokumentalistrapport

Oversigt over de nye indikatorer

Høringsbrev

Akut kirurgi databasen

Høringssvar

 

Kompetencecenter – Vest
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Høringsbrev

Indikatorskema

Dokumentalist rapport

 

Høringssvar afgivet i 2013 Høringsmateriale
National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering
Høringssvar
Sundhedsstyrelsen
Høringssvar afgivet i 2012 Høringsmateriale
Inklusionskriterier og indikatorsæt for Dansk Apopleksiregister (DAP)

Høringssvar

Dansk Apopleksiregister (DAP)
Indikatorer for hjerterehabilitering
Høringssvar
Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
"Kvalitetssikring af patientuddannelse"

Høringssvar

Sundhedsstyrelsen

Høringsbrevet

Valg af redskab til brug ved den overordnede behovsvurdering ved rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
Høringssvar
Sundhedsstyrelsen

Høringsbrev

2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

Høringssvar

IKAS
Høringssvar afgivet i 2011 Høringsmateriale
NIP Fysioterapi - lænderygbesvær

Høringssvar

Kommenterede indikatorområder

Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Indikatorskema

Dokumentalistrapport

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Høringssvar

Sundhedsstyrelsen

Høringsmateriale

Den palliative indsats

Høringssvar

        

Sundhedsstyrelsen

Høringsmateriale - udkast

Høringssvar afgivet i 2010 Høringsmateriale
Styrket indsats på kræftområdet

Høringssvar

Sundhedsstyrelsen

Høringsmateriale

Sygdomsområdet depression

Høringssvar

Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)
Indikatorer for Kronisk Rhinosinuitis i speciallægepraksis

Høringssvar

Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Høringsbrev

Stratificeringskoncept vedr. kliniske databaser

Høringssvar

Danske Regioner
Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren. Del 10: Krav til rengøring

Høringssvar

Dansk Standard

Høringsmateriale

Høringssvar afgivet i 2009 Høringsmateriale
Referenceprogram for apopleksi

Høringssvar

Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) og Dansk Selskab for Apopleksi

Henvendelse

Høringsmateriale

Tværfaglige nationale retningslinjer for diagnostik, behandling og pleje af hhv. blødende og perforeret gastroduodenalt ulcus

Høringssvar

Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)
Indikatorsæt for NIP-kiropraktik

Høringssvar

Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)
Høringssvar afgivet i 2008 Høringsmateriale
Udvælgelse af nye sygdomsområder til NIP

Høringssvar

Det Nationale Indikatorprojekt (NIP)

Henvendelsen
bilag

National Strategi for Medicinsk Teknologivurdering
Høringssvar
Sundhedsstyrelsen
Kommunale standarder fase 2

Høringssvar

IKAS

Brev

Version 2 af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

Høringssvar

IKAS
Høringssvar afgivet i 2007 Høringsmateriale
Kvalitetsindikatorer for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Høringssvar

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening
Høringssvar afgivet i 2006 Høringsmateriale
Forslag til National Strategi for kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsnet 2007-2011

Høringssvar kan rekvireres hos sekretariatet.

Sundhedsstyrelsen