Kvalitetsguiden

Kvalitetsguiden - Fælles forståelser af kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

DSKS har i 2020-2022 indgået et samarbejde med blandt andre ViBIS om at lave en kvalitetsguide for at skabe én samlet indgang til viden om kvalitetsudvikling.

Kvalitetsudvikling er en central aktivitet i den daglige stræben efter at levere de bedst mulige sundhedsydelser til patienter i det danske sundhedsvæsen. På tværs af sektorerne findes en lang række miljøer, som har fokus på at udvikle kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Det arbejde er vigtigt og godt, men det kan blive endnu bedre og bredes længere ud i sundhedsvæsnet – så det kommer alle borgere til gavn, uanset hvilke dele af sundhedsvæsenet de har brug for.

I samarbejde med sundhedsfagligt personale og kvalitetsmedarbejdere hjælper ViBIS derfor Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling i Sundhedssektoren med at indsamle viden om kvalitetsudvikling, og dermed skabe en fælles forståelse om metoder og inspiration til kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen.

Resultatet bliver en elektronisk kvalitetsguide, der indeholder beskrivelser og links til anvendte og udbredte kvalitetsudviklingsmetoder. Formålet er at skabe én samlet indgang til viden om kvalitetsudvikling, som er relevant og meningsfuld for sundhedsfagligt frontpersonale og kvalitetsmedarbejdere i hele sundhedsvæsenet.

Manglende overblik over redskaber til kvalitetsudvikling

En barriere for den videre udvikling og udbredelse af kvalitetsudviklingsarbejdet er, at der mangler sammenhæng mellem de forskellige indsatser og på tværs af sektorer. Det afspejler sig blandt andet helt konkret i, at der i dag ikke findes et overblik over, hvilke begreber, metoder og processer, der anvendes til forskellige formål og i hvilke opgaver – og der mangler en fælles forståelse af, hvilke metoder der virker til hvad.

Dertil kommer, at samarbejdet om kvalitetsudvikling på tværs af sektorer kun sker i begrænset omfang. Den manglende videndeling og koordinering kan give anledning til misforståelser, uhensigtsmæssig brug af ressourcer, uensartet implementering og langsommelig udbredelse af metoder og processer, der fungerer i praksis og reelt bidrager til at øge kvaliteten for patienter og borgere.

Der er lige nu en bevægelse i gang, hvor kvalitetsudviklingen rykker længere ud i sundhedsvæsenets frontlinje. Det afspejler sig blandt andet i Det nationale kvalitetsprogram, der lægger op til, at kvalitetsudviklingen skal ske i alle dele af sundhedsvæsenet – og ikke kun i kvalitetsafdelinger med enkelte medarbejdere dedikeret til opgaven. Den skal i højere grad kobles med den sundhedsfaglige hverdagspraksis i kommuner, almen praksis og på hospitaler.

Et valideret opslagsværk

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren ønsker at imødekomme denne udvikling og styrke betingelserne for en øget videndeling om kvalitetsudvikling på tværs af sektorer ved at skabe et fælles overblik - et valideret opslagsværk - over de mest anerkendte og anvendte begreber og metoder til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenets frontlinje. Det gælder både metoder, der kan understøtte tværsektorielt samarbejde, men også metoder der er helt centrale i de enkelte sektorer.

Vi arbejder mod, at Kvalitetsguiden kommer på en af sundhedsvæsenets officielle websites som for eksempel Sundhed.dk. Det skal være et værktøj, der løbende opdateres efterhånden som kvalitetsudviklingsarbejdet forandrer sig – og dermed hele tiden er på forkant med udviklingen.


Sådan forløber projektet

Projektet er igangsat og finansieret af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren. Projektet løber i 2020-2022 i følgende trin:

  1. Vi undersøger feltet og forsøger at samle alle gode kræfter fra hospitaler, kommuner og almen praksis, så vi får udvalgt de relevante metoder og beskrevet dem på den rigtige måde, så viden kan bruges i praksis, og ved at inddrage de eksisterende vidensmiljøer.
  2. Vi afdækker hvilke behov kvalitetsmedarbejdere og sundhedspersoner har for viden om og inspiration til kvalitetsudviklingsmetoder. Vi ser blandt andet på hvilke kvalitetsstrategier, de har, og hvilke videnskilder, de allerede bruger. I foråret 2020 har vi samlet input fra en gruppe kvalitetsmedarbejdere og sundhedspersoner om deres behov og ønsker til kvalitetsguiden.
  3. Vi laver et koncept for Kvalitetsguiden, så det bliver meningsfuldt og relevant for målgruppen.
  4. Vi faciliterer en skrive- og reviewfase, hvor udvalgte forfattere (eksperter) bydes ind til at beskrive metoder og processer, hvorefter alle beskrivelserne vil blive reviewed og endeligt færdiggøres.
  5. Første version af Kvalitetsguiden forventes lanceret i løbet af 2022.

Status pr. 30/11-2020:

I løbet af 2020 er første og andet trin af projektet gennemført, mens tredje fase er godt i gang. I denne fase arbejder redaktionsgruppen på at udvikle et koncept for Kvalitetsguiden. Redaktionsgruppens arbejde er pr. november 2020 sat på pause midlertidigt, dels på grund af COVID-19, og dels for at sikre et optimalt samspil med andre aktiviteter på kvalitetsudviklingsområdet.


Projektets organisering

Projektet om kvalitetsguiden organiseres med:

  • En styregruppe.
  • En redaktionsgruppe med særlig ekspertviden om kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, der understøtter udviklingen af Kvalitetsguidens faglige indhold.
  • En interessentgruppe, der skal understøtte arbejdet med forankring af Kvalitetsguiden i de forskellige sektorer.
  • ViBIS som projektleder og chefredaktør på projektet.

Projektgruppens kontaktperson: 

Mette Munch-Petersen
Projektleder, ViBIS
mmp@vibis.dk
Mobil: 4072 7959

Styregruppen:

Henriette Lipczak
RKKP og formand for DSKS

 

Morten Freil
Danske Patienter og bestyrelsesmedlem i DSKS

Louise Weikop
Aalborg Kommune og bestyrelsesmedlem i DSKS

Redaktionsgruppen:

Bettina Ravnborg Thude
Ph.d., chefkonsulent og forsker
(Pt. passivt medlem af redaktionsgruppen)

Camilla Palmhøj
Forskningschef, cand.scient.pol, ph.d.

Charlotte Laubek
Strategisk konsulent, ph.d.-studerende

Elin Kallestrup
Kvalitetschef

Gitte Sand Rasmussen
Vicekontorchef og leder

Hanne Blæhr Jørsboe
Overlæge (speciallæge i intern medicin), MD, MPG

Heidi Mortensen
Sekretariatsleder

Jacob Anhøj
Overlæge
(Pt. passivt medlem af redaktionsgruppen)

Jeanette Hjermind
Plejehjemsleder

Karen Berntsen
Kvalitetskonsulent

Katrine Abildtrup Nielsen
Afdelingsleder

Louise Isager Rabøl
Chef for Forskningsprojekter og Klinisk optimering, speciallæge, ph.d.

Martin Bommersholdt
Luftfartsinspektion (Luftfartssikkerhed og kvalitet)

Rikke Gut
Chefkonsulent og faglig koordinator

Rikke Hollesen
Chefkonsulent

Sarah Cecilie Tscherning
Forskningsassistent

Søren Valgreen Knudsen
Læge, sociolog, ph.d.-studerende